Znajdź na stronie
 
   
  Aktualności  
 

 2016.10.26 Magazyn-Handel - wersja 2.92

W wersji 2.91 wprowadzono następujące zmiany:
 • Obsługa faktur walutowych — gromadzenie kwot VAT i brutto również dla walut.
  Związana z tym jest rozbudowa struktur kartotek Faktur, VAT na fakturach,Pozycji na fakturach, a także zmiana wielu funckcji obliczeniowych.
 • Poprawienie mechanizmu kopiowania i korekty faktur w części dotyczącej odblokowania dokumentów pierwotnych po zakończeniu procesu.
 • Obsługa Analizatora Poprawności Danych — wprowadzenie analizy miesięcznej dla dostaw, a także zmiany w części dotyczącej analizy faktur, co ma związek z wprowadzoną obsługą faktur walutowych.

 2016.08.22 Magazyn-Handel - wersja 2.91

W wersji 2.91 wprowadzono następujące zmiany:
 • Wprowadzenie odrębnej Daty Wpływu do obsługi faktur w systemie.
  Dotychczas ta sama dana przechowywała datę wpływu dla faktur zakupowych oraz datę sprzedaży dla faktur sprzedaży. Teraz dla faktur zakupu można rejestrować zarówno datę wpływu faktury jak i datę sprzedaży.
 • Wprowadzenie możliwości księgowania pojedynczych dokumentów magazynowych i faktur do systemu Rachunkowość i Finanse.
  Mechanizm pozwala robić to automatycznie przy okazji "zapisywania" dokumentów lub po naciśnięciu klawisza . Aby skorzystać z nowego mechanizmu, należy:
  • w opcji MUUU nadać uprawnienia do generowania księgowań — ogólne FKGEN oraz FDGEN dla dokumentów magazynowych lub FKFGEN dla faktur
  • w opcji MPKD utworzyć odpowiednie definicje księgowań — zasady ich tworzenia są opisane w opcji MPKI
  • w opcji MPKI zdefiniować niezbędne parametry.
 • Wprowadznie wymogu podawania powodu korekty przy wycenie faktur korygujących.

 2016.07.01 Nowa opcja w RiF - Jednolity Plik Kontrolny !

W module Rachunkowość i Finanse dostępny jest mechanizm obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK).
W systemach wyposażonych w moduł Rachunkowość i Finanse konieczna jest instalacja uzupełniająca z uruchomieniem fragmentu "RFJPK_S RiF Jednolity Plik Kontrolny (kartoteki sterujące)".
Dodatkowo jest udostępniony upgrade samego systemu RiF, który musi być wykonany jedynie wtedy, gdy ma być tworzony plik z wyciągami bankowymi.
Cała obsługa JPK wykonywana jest w nowo utworzonym menu FWDPJ (obok deklaracji podatkowych).

Zdefiniowana jest obsługa 5. plików przewidzianych dla dużych firm.
System jest przygotowany do przyjęcia nowych wersji tych plików.
Użytkownik może także sam stworzyć własne wersje, gdyby podstawowe predefiniowane parametry daleko odbiegały od konkretnych potrzeb i konieczne by było adaptowanie informacji nagłówkowych.Więcej...

 2016.02.11 Magazyn-Handel - wersja 2.90

W wersji 2.90 wprowadzono następujące zmiany:
 • KOREKTY DOKUMENTÓW / FAKTUR NIE ISTNIEJĄCYCH W SYSTEMIE.
  Mechanizm jest dostępny po nadaniu uprawnień D_KORO (dla dokumentów) i F_KORO (dla faktur).
  Przy tworzeniu dokumentu/faktury możliwe jest podanie numeru dokumentu korygowanego. Jeśli system znajdzie ten dokument, przystępuje do tworzenia korekty w dotychczasowy sposób (alternatywa dla korekty uruchamianej klawiszem ). Jeśli system nie znajdzie dokumentu pierwotnego a operator potwierdzi decyzję, tworzony jest dokument korygujący, w którym operator samodzielnie podaje dane dot. dokumentu korygowanego i korygującego.
 • IMPORT FAKTUR Z SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH.
  Mechanizm jest dostępny po nadaniu uprawnień S_IMPZ, pod klawiszem przy przeglądaniu faktur i polega na tworzeniu faktury w module MG w oparciu o zawartość pliku zewnętrznego.
  Sposób przetwarzania faktury jest zawierany w sekwencjach programowych, wskazywanych w opcji MUNZ.
 • MODYFIKACJA UPRAWNIEŃ OPERATORÓW Z POZIOMU OPCJI MUUK.
  Dla każdego operatora wyświetlana jest lista uprawnień (według opcji MUUU) z możliwością jej modyfikacji.
 • ZESTAWIENIE Z WIEKOWANIEM ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH w opcji MWI.
  Jest to analiza zapasów pod kątem czasu ich zalegania w magazynach (na podstawie dat ich dostaw) z podziałem na definiowane grupy czasowe.
 
 
Data aktualizacji: 2016.10.26