Znajdź na stronie
 
   
  Archiwum  
 

 2016.12.22 Magazyn-Handel - wersja 3.00

W wersji 3.00 wprowadzono mechanizm archiwizacji i kompresji danych.
Oba mechanizmy dostępne są z poziomu menu w opcji MPA lub z poziomu listy okresów w opcji MPOO, zaś sterują nimi parametry ustawiane w opcji MUNTC i uprawnienia ustawiane w opcji MUUU.
 • Archiwizacja danych — kopiowanie danych dotyczących wskazanego roku finansowego, do odrębnego (wskazanego w parametrach) katalogu. Przed procesem wykonywane są kontrole, czy możliwe jest jego wykonanie. Istnienie faktur lub dokumentów niezapisanych czy też dostaw nierozliczonych uniemożliwia archiwizację.
 • Kompresja — fizyczne usunięcie danych dotyczących tego roku finansowego z kartotek modułu, dzięki czemu stają się one mniejsze, co z kolei zwiększa szybkość pracy modułu. Warunkiem kompresji jest wcześniejsze wykonanie archiwizacji, dzięki czemu zawsze jest możliwość przywrócenia danych z archiwum do systemu.

 2016.07.01 Nowa opcja w RiF - Jednolity Plik Kontrolny !

W module Rachunkowość i Finanse dostępny jest mechanizm obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK).
W systemach wyposażonych w moduł Rachunkowość i Finanse konieczna jest instalacja uzupełniająca z uruchomieniem fragmentu "RFJPK_S RiF Jednolity Plik Kontrolny (kartoteki sterujące)".
Dodatkowo jest udostępniony upgrade samego systemu RiF, który musi być wykonany jedynie wtedy, gdy ma być tworzony plik z wyciągami bankowymi.
Cała obsługa JPK wykonywana jest w nowo utworzonym menu FWDPJ (obok deklaracji podatkowych).

Zdefiniowana jest obsługa 5. plików przewidzianych dla dużych firm.
System jest przygotowany do przyjęcia nowych wersji tych plików.
Użytkownik może także sam stworzyć własne wersje, gdyby podstawowe predefiniowane parametry daleko odbiegały od konkretnych potrzeb i konieczne by było adaptowanie informacji nagłówkowych.Więcej...

 2016.10.26 Magazyn-Handel - wersja 2.92

W wersji 2.91 wprowadzono następujące zmiany:
 • Obsługa faktur walutowych — gromadzenie kwot VAT i brutto również dla walut.
  Związana z tym jest rozbudowa struktur kartotek Faktur, VAT na fakturach,Pozycji na fakturach, a także zmiana wielu funckcji obliczeniowych.
 • Poprawienie mechanizmu kopiowania i korekty faktur w części dotyczącej odblokowania dokumentów pierwotnych po zakończeniu procesu.
 • Obsługa Analizatora Poprawności Danych — wprowadzenie analizy miesięcznej dla dostaw, a także zmiany w części dotyczącej analizy faktur, co ma związek z wprowadzoną obsługą faktur walutowych.

 2016.08.22 Magazyn-Handel - wersja 2.91

W wersji 2.91 wprowadzono następujące zmiany:
 • Wprowadzenie odrębnej Daty Wpływu do obsługi faktur w systemie.
  Dotychczas ta sama dana przechowywała datę wpływu dla faktur zakupowych oraz datę sprzedaży dla faktur sprzedaży. Teraz dla faktur zakupu można rejestrować zarówno datę wpływu faktury jak i datę sprzedaży.
 • Wprowadzenie możliwości księgowania pojedynczych dokumentów magazynowych i faktur do systemu Rachunkowość i Finanse.
  Mechanizm pozwala robić to automatycznie przy okazji "zapisywania" dokumentów lub po naciśnięciu klawisza . Aby skorzystać z nowego mechanizmu, należy:
  • w opcji MUUU nadać uprawnienia do generowania księgowań — ogólne FKGEN oraz FDGEN dla dokumentów magazynowych lub FKFGEN dla faktur
  • w opcji MPKD utworzyć odpowiednie definicje księgowań — zasady ich tworzenia są opisane w opcji MPKI
  • w opcji MPKI zdefiniować niezbędne parametry.
 • Wprowadznie wymogu podawania powodu korekty przy wycenie faktur korygujących.

 2016.02.11 Magazyn-Handel - wersja 2.90

W wersji 2.90 wprowadzono następujące zmiany:
 • KOREKTY DOKUMENTÓW / FAKTUR NIE ISTNIEJĄCYCH W SYSTEMIE.
  Mechanizm jest dostępny po nadaniu uprawnień D_KORO (dla dokumentów) i F_KORO (dla faktur).
  Przy tworzeniu dokumentu/faktury możliwe jest podanie numeru dokumentu korygowanego. Jeśli system znajdzie ten dokument, przystępuje do tworzenia korekty w dotychczasowy sposób (alternatywa dla korekty uruchamianej klawiszem ). Jeśli system nie znajdzie dokumentu pierwotnego a operator potwierdzi decyzję, tworzony jest dokument korygujący, w którym operator samodzielnie podaje dane dot. dokumentu korygowanego i korygującego.
 • IMPORT FAKTUR Z SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH.
  Mechanizm jest dostępny po nadaniu uprawnień S_IMPZ, pod klawiszem przy przeglądaniu faktur i polega na tworzeniu faktury w module MG w oparciu o zawartość pliku zewnętrznego.
  Sposób przetwarzania faktury jest zawierany w sekwencjach programowych, wskazywanych w opcji MUNZ.
 • MODYFIKACJA UPRAWNIEŃ OPERATORÓW Z POZIOMU OPCJI MUUK.
  Dla każdego operatora wyświetlana jest lista uprawnień (według opcji MUUU) z możliwością jej modyfikacji.
 • ZESTAWIENIE Z WIEKOWANIEM ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH w opcji MWI.
  Jest to analiza zapasów pod kątem czasu ich zalegania w magazynach (na podstawie dat ich dostaw) z podziałem na definiowane grupy czasowe.

 2013.05.28 Nowa wersja systemu Kadry-Płace

 • Nowy mechanizm naliczania urlopów
  W poprzednich wersjach program liczył urlopy "z grubsza" poprawnie, lecz zmiana należności pojawiała się dopiero podczas najbliższego zamknięcia miesiąca albo otwarcia dnia. Teraz, oprócz wykonywania tej kontroli przy zamykaniu okresu, od razu po wprowadzeniu przez operatora zmian danych pracownika mogących wpłynąć na urlopy (np.w kartotekach przeszeregowań, historii wykształcenia czy umów o pracę), nastęuje kontrola, czy i jak powinna zmienić się należność i dopisywana jest od razu zmiana z poprawną datą.
 • E—deklaracje
  Program wzbogacony został o mechanizm deklaracji podatkowych — w tym ich hurtowe naliczanie, wydruk oraz emisję formularzy drogą elektroniczną.

 2012.10.30 Fotografia Systemu

Narzędzie ułatwiające zbieranie i zapamiętywanie wskazanych danych z innych systemów pakietu w określonych przedziałach czasowych. Wykonuje i przechowuje fotografię wskazanych danych (tzw. snapshot) we wskazanym momencie czasu. Mechanizm jest przystosowany do zbierania danych w cyklach: dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych albo rocznych. Więcej...

 2012.10.30 Nowy program e-Pracownik

Nowoczesne, bezpieczne narzędzie ułatwiające pracę działu kadr i zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W wersji podstawowej w dużej mierze pozwala zastąpić osobiste kontakty obu stron, w wersji rozszerzonej dodatkowo umożliwia zarządzanie czasem pracy personelu i późniejsze jego rozliczanie. Stanowi znaczne ułatwienie i oszczędność czasu dla pracowników i ich przełożonych. Więcej...

 2012.09.03 Nowa wersja SQL

Dostępna jest już nowa, zmieniona, wersja sterownika obsługi baz danych SQL w wersji graficznej programu Softar—Firma. Oparta na ADO, charakteryzuje się wielokrotnie zwiększoną w porównaniu do poprzedniej wersji wydajnością. Na wzrost szybkości pracy aplikacji mają także wpływ zmiany w programach Rachunkowość i Finanse, Magazyn—Handel i Płace zmierzające w kierunku pełnego wykorzystania możliwości platformy SQL Server. Implementacja nowych funkcjonalności wymaga wykonania upgrade'u oraz wykonania pełnej reorganizacji kartotek.

 2011.09.22 EDI - nowa opcja dla Magazynu i Handlu

EDI (ang. Electronic Data Interchange, Elektroniczna Wymiana Dokumentów) — jest to wymiana dokumentów handlowych i finansowych (takich jak zamówienia, potwierdzenia zamówień, faktury, faktury korygujące, itp.) w postaci standardowego komunikatu elektronicznego, bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi partnerów biznesowych. Najpopularniejszymi formatami dokumentów elektronicznych w Polsce są EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport) oraz XML.

Moduł EDI obsługujący dokumenty systemu MAGAZYN—HANDEL oparty został na formacie XML a współpracuje z platformą wymiany ECOD. E—dokumenty (dokumenty systemu w formie elektronicznej) tworzone w module są eksportowane do operatora EDI, skąd po kontroli poprawności według platformy ECOD są przekazywane do odbiorcy. Moduł EDI ma również mechanizmy pozwalające importować e—dokumenty od operatora EDI i na tej podstawie tworzyć dokumenty systemu MAGAZYN—HANDEL.

Zastosowanie elektronicznej wymiany dokumentów powoduje przyśpieszenie procedur handlowych a także skrócenie czasu realizacji zamówień i rozliczeń z partnerami biznesowymi, co w sumie przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa.

Warunki wdrożenia modułu EDI :

 • Każdy podmiot uczestniczący musi posiadać numer GLN (ang. Global Locaction Number, Globalny Numer Lokalizacyjny) — służący do globalnej identyfikacji przedsiębiorstwa, jako organizacji prawnej ale również do identyfikacji każdej lokalizacji fizycznej.
 • W module zawarte są standardowe kontrole powstających e—dokumentów. Zatem wdrożenie modułu wymaga ich dostosowania do wymagań stawianych przez konkretnych partnerów (np. odbiorców e—faktur).


 2010.11.29 Zmiany stawek podatku VAT od 1 stycznia.

Programy handlowo—magazynowe pakietu SOFTAR—Firma
 • Program "Obrót Towarowy" (zastąpiony w roku 2002 programem "Sprzedaż") — nie umożliwia wprowadzenia nowych stawek podatku i nie będzie dostosowany do takiej operacji. Żadne zmiany nie będą wykonywane. Ewentualnym Użytkownikom proponujemy zamianę na aktualny program "Magazyn—Handel". Oferujemy zniżki i możliwość przeniesienia znacznej ilości danych. Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.
 • Program "Sprzedaż" (zastąpiony w roku 2005 programem "Magazyn—Handel") — umożliwia wprowadzenie nowych stawek podatku, jednak dla najstarszych wersji (do grudnia 2004) mogą wystąpić kłopoty z obsługą drukarek fiskalnych. Opisana poniżej (dla programu Magazyn—Handel) procedura przeliczeniowa oraz modyfikacja funkcji obsługi drukarki fiskalnej (tylko dla nowszych wersji programu) dostępne będą również dla tego programu. Użytkownikom programu proponujemy ich zakup lub zamianę na aktualny program "Magazyn—Handel"(oferujemy zniżki i możliwość przeniesienia znacznej ilości danych).
 • Program "Magazyn—Handel" jest dostosowany do pracy z nowymi stawkami podatku VAT. W celu ułatwienia ich wprowadzenia przygotowana zostanie specjalna procedura uzupełniająca tabelę stawek VAT (o nowe stawki) i umożliwiająca automatyczne przeliczenie dla wskazanych indeksów magazynowych. Przewidujemy jej zastosowanie wg następującej sekwencji :
  • Wprowadzenie algorytmów zmian do specjalnej tablicy przeliczeniowej.
  • Symulacja przeliczenia i wydruk z listą wyników — dla sprawdzenia i wprowadzenia do tabeli przypadków nie podlegających ogólnej regule.
  • Zapamiętanie gotowej, sprawdzonej tabeli.
  • Uruchomienie obliczeń w dniu zmiany stawek.
  Przygotowana również zostanie nowa funkcja obsługi drukarek fiskalnych. Ze względu na możliwość zablokowania sprzedaży towaru, dla którego zmieniono (obniżono) stawkę VAT wprowadzimy modyfikację fiskalnej nazwy towary w bazie (o dodanie na końcu nazwy stosowanej wysokości stawki). Obie zmiany gotowe będą od dnia 6 grudnia br. Powyższe modyfikacje otrzymają bezpłatnie użytkownicy programu z ważnym abonamentem aktualizacyjnym. Pozostałych prosimy o jego zakup.
Programy księgowe
 • Program "Finansowo—Księgowy" (zastąpiony w roku 2001 programem "Rachunkowość i Finanse") umożliwia założenie rejestrów dla nowych stawek podatku; żadne dodatkowe prace nie są przewidziane.
 • Program "Rachunkowość i Finanse" jest dostosowany do obsługi nowych stawek podatku. Jednak ze względu na wygodę jego użytkowania został rozbudowany o mechanizm ułatwiający administrowanie nim z dużą liczbą stawek. Dotychczas trzeba było w opcji FV wprowadzić na zapas wszystkie rejestry we wszystkich możliwych stawkach. Gdy w trakcie rejestracji dokumentów użyto nieistniejącego jeszcze rejestru, administrator musiał uzupełnić wpis. Teraz, jeżeli stosowana symbolika rejestrów jest regularna, tj. każdy symbol jest tworzony przez właściwy symbol, po którym następuje dwuznakowy kod określający stawkę, można poprzestać na zarejestrowaniu w roboczych tablicach dostępnych kodów i stawek, a program będzie zakładał rejestry, gdy to będzie konieczne nadając im sensowne nazwy. Dla obsługi powyższych rozwiązań powstało nowe menu FUVN, dostępne dla administratora systemu, w którym można zadeklarować konieczne kody oraz zdecydować o uruchomieniu mechanizmu. Druga zmiana dotyczy projektowania dokumentów VAT;, po zmianach wydłużających listę stawek, rozwiązanie , w którym dla kolejnych stawek przeznaczone są konkretne pola staje się coraz bardziej niepraktyczne. Alternatywnym rozwiązaniem jest przeznaczenie na dokumencie pól, w których będzie można wskazać rejestr VAT, a potem kwotę lub kwoty, które dotyczą tego rejestru. Tak skonstruowane dokumenty są bardziej elastyczne i nie trzeba będzie ich dostosowywać, gdy powstanie konieczność używania nowych stawek. Ponieważ jednak pełne oprogramowanie takich dokumentów jest czasochłonne dostarczany jest teraz przykładowy zestaw danych oraz dokument, który je wykorzystuje.

 2011.04.08 Nowa wersja Magazyn-Handel

W opublikowanej wersji programu (2.55), oprócz licznych zmian o charakterze technicznym wprowadzono istotną zmianę funkcjonalną — nowy mechanizm obsługi Analizatora Poprawności Kartotek. Ze względu na wzajemne powiązania między danymi w różnych tabelach istotna jest kolejność przeprowadzanych analiz. Dlatego oprócz rozbudowania listy analiz wprowadzono wymóg, aby były one wykonywane w ściśle określonej kolejności.Inną zmianą funkcjonalną jest ujednolicenie powstawania dokumentów magazynowych w chwili tworzenia faktur korygujących — dotychczas było to wykonywane w przypadku korekt sprzedaży, od nowej wersji również dla korekt zakupu.

 2010.11.15 Usprawnienie mechanizmów obsługi dokumentow VAT

W związku ze zbliżającymi się zmianami na liście stawek VAT, system RiF został wyposażony w mechanizmy ułatwiające administrowanie dużą liczbą stawek. Gdy zastosuje się zaproponowane, systematyczne podejście do nadawania symboli rejestrów oraz zadeklaruje się dokumenty VAT zgodnie z dostarczonym wzorcem, administrowanie systemem ze zmianiającą się liczbą stawek znacznie się uprości.

Wprowadzenie nowych stawek VAT będzie się wiązało wyłącznie z zadeklarowaniem w jednej opcji ich nowych wysokości i będzie możliwe do wykonania nawet przez niedoświadczonego użytkownika. Nie trzeba będzie dopisywać nowych rejestrów VAT ani przebudowaywać definicji dokumentów, schematów księgowania ani przeksięgowań.

Ponieważ definiowanie używanych dokumentów księgowych jest czynnością wdrożeniową i w praktyce można przyjąć bardzo różne rozwiązania, to nowy mechanizm jest jedynie propozycją i — po zainstalowaniu — nie wprowadza automatycznie żadnych zmian w już używanych definicjach.

 2010.08.17 Wydruk rejestrów VAT

Powstała możliwość wydruku rejestru VAT w nowej, postulowanej od dawna formie. Dotychczas, każdy rejestr drukowany był oddzielnie, stąd, gdy na jednej fakturze zawarte były sprzedaże/zakupy zapisywane w odrębnych rejestrach, trudno było przeanalizować łączne informacje o VAT związanym z tym dokumentem. Zastosowane rozwiązanie wynikało przede wszystkim z trudności umieszczenia na wydruku w czytelny sposób tak wielu informacji.

Teraz (przy pozostawieniu dotychczasowej formy wydruku) użytkownik otrzymuje możliwość łatwego zdefiniowania własnych wydruków rejestrów VAT. Dostępne tu są 2 formy: szeroka i wąska. Forma szeroka polega na umieszczeniu w 2 wierszach informacji o kwocie netto, VAT i brutto w konkretych rejestrach i budowaniu kolejnych kolumn dla następnych rejestrów. Można również zastosować formę wąską, gdzie wszystkie rejestry dotyczące dokumentu są drukowane w kolejnych wierszach z podsumowaniem na poziomie dokumentu.

Dane na w/w wydrukach mogą być teraz sortowane wg daty sprzedaży,daty wystawienia faktury, nr oryginalnego dokumentu lub nr dokumentu nadawanego w sytemie RiF. Dodano również możliwość wyfiltrowania faktur, w określonym przez użytkownika zakresie dat od/do, oraz wydruku samego podsumowania rejestru VAT.

 2010.08.16 Formularze VAT-UE

Moduł RiF — deklaracje podatkowe został wyposażony w pełni automatyczny mechanizm naliczania i wypełniania deklaracji podatkowych VAT—UE oraz załączników VAT—UE/A, VAT—UE/B, VAT—UE/C. Deklaracje są zapisywane do plików w formacie PDF.

 2010.05.20 Wdrożenie systemu "samoobsługi pracowniczej"

W grupie Bosch zakończyliśmy wdrożenie systemu "samoobsługi pracowniczej". Każdy z pracowników może w sieci wewnętrznej sprawdzić swoje dane osobowe, złożyć wniosek urlopowy, zgłosić wyjście. Przełożeni mogą ustalać kalendarze pracy, akceptować wnioski urlopowe, wyjścia służbowe, pracę "po godzinach".

 2010.03.25 Zmiany w module Rachunkość Budżetowa

Moduł sprawozdawczości budżetowej systemu Rachunkowość i Finanse został dostosowany do bieżących wymagań Ministerstwa Finansów. Zmiany objęły także stworzenie nowych wzorów formularzy RB—27S i RB—28S, które teraz są dostępne zarówno w wersji znakowej jak i graficznej.

 2010.03.17 Nowa wersja programu Magazyn

W wersji 2.50 modułu MAGAZYN—HANDEL wprowadzono następujące zmiany :
 • REZERWACJE
  • nowy mechanizm rezerwacji z wykorzystaniem nowej tabeli Rezerwacji — możliwy jest jej podgląd i zmiany w różnych kontekstach pracy; kartoteka jest słownikowana w opcji MUNTN.
  • możliwość rezerwacji z poziomu zamówień (zarówno nagłówków jak i pozycji na zamówieniach) wraz z przenoszeniem rezerwacji z zamówień na faktury i dokumenty.
  • możliwość rezerwacji z poziomu nagłówków faktur.
  • rezerwacje z dostaw jako zasada — możliwe jest wskazywanie dostaw (jak w poprzednich wersjach) lub rezerwacja automatyczna (kolejność dostaw jest tworzona według metody przyjętej dla magazynu obsługującego daną pozycję na zamówieniu/fakturze/dokumencie).
  • możliwość rezerwacji "magazynowej" (bez ustalania dostaw) w przypadku braku stanów magazynowych.
  • obsługa rezerwacji obudowana jest mechanizmem uprawnień, w tym związanych z rezerwacją przy braku stanów magazynowych.
 • BANKI
  • wprowadzenie kartoteki Banków z unikalnymi 8—znakowymi kodami, od których rozpoczynają się numery kont przez nie obsługiwanych.
  • kartoteka Banków jest wykorzystywana przy obsłudze kontrahentów — ustala nazwę i SWIFT banku na podstawie fragmentu numeru konta.
 • KURSY WALUT
  • rozszerzenie kartoteki Kursów Walut o informacje o banku — aby można było rejestrować wiele kursów z jedną datą nie tylko rozróżnianych symbolem tabeli.
  • wykorzystanie kartoteki Banków dla określania banku przy rejestrowaniu kursów walut.
 • CENNIKI
  • wprowadzenie grup cennikowych — ich listę tworzy się w opcji MUCG lub MPCG, zaś wykorzystuje w definicjach cenników w opcji MUCD lub MPCD.
  • kartoteka Kontrahentów została poszerzona o pole z informacją, do której grupy cennikowej należy dany kontrahent — ma to ułatwić ustalanie cen sprzedaży przy obsłudze faktur.
 • PODZIAŁ KONTRAHENTÓW
  • wprowadzenie tabeli z podziałem kontrahentów na typy (mechanizm analogiczny do istniejącego podziału faktur, zamówień itp) — celem umożliwienia przeglądania wybranego typu kontrahentów oraz tworzenia odrębnych ekranów dla różnych typów.
  • w opcji MUKK można definiować podmenu, w którym kontrahentów dzieli się według typów (ustalonych w opcji MUKT a później przypisanych kontrahentom) lub własnych sposobów filtrowania danych — podmenu może być wykorzystywane w opcji MK — zamiast przeglądać wszystkich kontrahentów, można ten zasób podzielić i przeglądać wybrane fragmenty kartoteki.

 2009.06.04 Nowa wersja programu Baza

Po wielu latach ewolucyjnych zmian w wersji 3.4, które nie ujawniały się w zmianie jej numeru, powstała wersja 4.0. Również ona jest z jednej strony jedynie kolejnym krokiem w ewolucji, a nie żadną zasadniczą zmianą, z drugiej zaś sygnalizuje początek nowego podejścia do zgodności miedzy wersją znakową, a graficzną. Dotychczas stosowaliśmy filozofię, zgodnie z którą wszystkie nowe funkcjonalności powinny być dostępne w obu wersjach. Teraz — oprócz wielu innych drobniejszych poprawek i zmian — powstała możliwość drukowania raportów w bogatszej, graficznej formie. Wprawdzie parametry takich raportów można będzie definiować w obu wersjach, to samo ich wykonanie będzie możliwe jedynie w wersji graficznej. Rozpoczyna to etap, w którym pewne nowe funkcjonalności będą dostępne jedynie w graficznej wersji systemu.

Oto skrócona lista zmian w nowej wersji programu:
 • Nowy mechanizm wykonywania i projektowania raportów, oparty na sprawdzonej bibliotece FastReport. Oto lista jego zalet:
  • Możliwość generowania raportów w czytelnej, graficznej formie. Co bardzo istotne można, korzystając z niego, wykonać w nowej formie każdy z już zdefiniowanych raportów bez potrzeby ich dostosowywania.
  • Eksport wykonanych raportów do wielu przydatnych formatów takich jak Acrobat Reader, Excel, OpenOffice, HTML, RTF, czy XML
  • Wygodny podgląd wygenerowanych wydruków, oferujący także możliwość wyeksportowania raportu, wydruku lub wysłania go e—mailem.
  • Program oferuje także edytor projektu raportu, który pozwala zmodyfikować graficzną szatę wydruku i dostosować ją do własnych potrzeb. Dzięki niemu staje się możliwy np wydruk na raporcie kodów kreskowych.
 • Nowy interfejs użytkownika całkowicie na graficznych komponentach systemu Windows a wraz z nim między innymi:
  • Nowy format menu dający możliwość personalizacji poprzez dostosowanie czcionek i ikon. Oferujący ponadto łatwy dostęp do ostatnio używanych opcji.
  • Nowy, czytelniejszy wygląd formatek ekranowych, mający także możliwość dostosowania do własnych upodobań.
System Softar—Firma Podgląd raportu


Kolejnym, planowanym krokiem jest umożliwienie przeniesienia danych do baz SQL bez pośrednictwa rozwiązania Mediator.

 2009.04.21 Środki Trwałe - nowa wersja programu

 • Rozbudowany został mechanizm naliczania amortyzacji dla potrzeb bilansowych. Dotychczas umarzanie bilansowe mogło różnić się od podatkowego jedynie stopą procentową. Teraz można wybrać amortyzowanie w tzw. okresie ekonomicznej użyteczności. Okresy te ustala się w miesiącach dla poszczególnych grup KŚT, a dla każdego środka można je dowolnie skorygować.
 • Dodano możliwość rejestracji dokładnej lokalizacji, w których fizycznie znajdują się poszczególne środki.
 • Powstała kartoteka kontrahentów, z listy których w kartotece głównej można wskazać producenta i dostawcę środka trwałego.

 2009.04.16 RiF, wersja dla biur rachunkowych

Została dostosowana do pracy w środowisku baz SQL.

 2009.03.23 Kadry-Płace, modyfikacje

 • Wprowadzono możliwość automatycznego zwalniania z opłacania składek na Fundusz Pracy dla pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego.
 • Powstał formularz wydruku przeciętnego zatrudnienia. Umożliwia on uzyskanie informacji o zatrudnieniu we wskazanej jednostce (grupie jednostek organizacyjnych) we wskazanym okresie czasu. Operator może wybrać jedną z trzech metod obliczeń.

 2009.03.16 Rachunkowość i Finanse

Program został wzbogacony o mechanizm wspomagający księgowanie wyciągów bankowych otrzymywanych w formie elektronicznej.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27